Záverečná konferencia projektuLDI02014„Spájame sa pre viac príležitostí“

Zdieľať tento článok

Primátorka Mesta Lučenec ako prijímateľ a partneri projektu: Agentúra
práce BBSK, Projekt DOM.ov a nórsky partner CBNRM Networking

v projekte LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ – „We connect for
more opportunities“, ktorý bol schválený v rámci výzvy Miestny rozvoj,
znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Inklúzia Rómov a posilnenie
ich postavenia) Nórske granty 2014-2021 SR:

pozývajú na ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU projektu dňa 10.04.2024 v budove
historickej Radnice v Lučenci.

Na konferencii vystúpia významní odborníci v danej problematike.

Moderátorkou konferencie bude pani Zuzana Polačková, výskumníčka z
Prognostického ústavu SAV Bratislava, ktorá je expert v problematike MRK
a sociálneho podnikania a stála aj pri tvorbe projektu.

Od 15:00 bude súčasťou konferencie program, kde radi privítame aj širokú
verejnosť!

Dňa: 10.04.2024 (streda)

Miesto konania: Radnica, Ul. Dr. Herza 240/1, Lučenec
PROGRAM:
09:30 – registrácia účastníkov
10:00 – 10:30 ÚVODNÝ BLOK
– Otvorenie konferencie a privítanie hostí
– CBNRM Networking – spolupráca aktérov ako hlavná podmienka rozvoja – skúsenosť z Nórska
10:30-11:30 – TRI PODMIENKY ÚSPECHU – VZDELANIE, ZAMESTNANIE, BÝVANIE
Prezentácia výsledkov projektu z pohľadu partnerov projektu a možnosti prepájania služieb v jednotlivých témach
– Mesto Lučenec – vzdelávanie
– Agentúra práce BBSK – zamestnanosť
– Projekt DOM.ov – bývanie

11:30-11:45 PRESTÁVKA

11:45-13:00 PREPÁJANIE SLUŽIEB – NOVÝ TREND ZAMERANÝ NA ZLEPŠENIE DOPADU
– Človek v ohrození – realizácia pilotného overenia integrovaných služieb v rámci projektu CRIS
– Úrad splnomocnenca pre rómske komunity – Rozvojové tímy ako nástroj pre realizáciu komplexného prístupu
13:00 – 14:00 – OBED

14:00-15:00 PODPORNÉ NÁSTROJE ROZVOJA
– Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Lučenci – Nové nástroje aktívnej politiky trhu práce a ďalšie aktivity realizované
– Terénna sociálna práca – Nové opatrenia v overenom programe

15:00 – 16:00 – PREKVAPENIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE A ZÁVER

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,