Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

O projekte

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít majú ťažké podmienky pre začlenenie sa do sociálneho života v meste Lučenec z hľadiska príslušnosti k svojmu etniku. Postupnými krokmi sa mesto snaží redukovať bariéry medzi majoritou a obyvateľmi MRK a spoločne s komunitnými pracovníkmi mapuje ich potreby a vedie ich k efektívnejšej integrácii, motivuje ich k spolupráci a ochote spolupracovať pre pozitívnu zmenu. Či už podporou vzdelávania detí, kontrolou ich školskej dochádzky, ako aj vzdelávania dospelých – z hľadiska finančnej gramotnosti, schopnosti starať sa o svoje potreby a potreby rodiny, prevencie závislosti a kriminality, profesionálnej intervencie v prípade závislosti. Znižuje rozdiely a pocity izolácie a vedie k prispôsobeniu sa životným podmienkam a zároveň ich bez „nálepkovania“ začleňuje do bežného života.

Cieľom predkladaného projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení integrujúcich štyri oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii. Vďaka projektu sa vytvoria siete a strategické partnerstvá v cieľových marginalizovaných rómskych komunitách medzi žiadateľom, projektovými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi na viacerých úrovniach. Projekt zahŕňa podporu 5 existujúcich stredísk služieb v marginalizovaných rómskych komunitách, pričom služby poskytované rómskej komunite sú inovatívne a zároveň už preukázané predchádzajúcimi aktivitami partnerov,  rozmanité a zamerané a zasahujúce rôzne cieľové skupiny Rómov. V rámci každej projektovej činnosti má každý účastník rovnakú príležitosť zapojiť sa do projektu. Rómski terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci – súčasní, aj noví budú zapojení do každodennej implementácie projektu.

 
Norway_grants_black

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov
Odbor grantov EHP a Nórska

Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská republika
eeagrants@mirri.gov.sk

+421 2 2092 8464

 

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014-2021 je týchto krajín 15. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi. Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov – Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

  • riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
  • oblasť informatizácie spoločnosti,
  • oblasť investícií,
  • oblasť regionálneho rozvoja.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

 
 

V oblasti investícií MIRRI zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR.
V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov MIRRI koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení operačných programov a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov.

V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.

MIRRI plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/

 
 

Partneri projektu