Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

O projekte

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít majú ťažké podmienky pre začlenenie sa do sociálneho života v meste Lučenec z hľadiska príslušnosti k svojmu etniku. Postupnými krokmi sa mesto snaží redukovať bariéry medzi majoritou a obyvateľmi MRK a spoločne s komunitnými pracovníkmi mapuje ich potreby a vedie ich k efektívnejšej integrácii, motivuje ich k spolupráci a ochote spolupracovať pre pozitívnu zmenu. Či už podporou vzdelávania detí, kontrolou ich školskej dochádzky, ako aj vzdelávania dospelých – z hľadiska finančnej gramotnosti, schopnosti starať sa o svoje potreby a potreby rodiny, prevencie závislosti a kriminality, profesionálnej intervencie v prípade závislosti. Znižuje rozdiely a pocity izolácie a vedie k prispôsobeniu sa životným podmienkam a zároveň ich bez „nálepkovania“ začleňuje do bežného života.

Cieľom predkladaného projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení integrujúcich štyri oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii. Vďaka projektu sa vytvoria siete a strategické partnerstvá v cieľových marginalizovaných rómskych komunitách medzi žiadateľom, projektovými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi na viacerých úrovniach. Projekt zahŕňa podporu 5 existujúcich stredísk služieb v marginalizovaných rómskych komunitách, pričom služby poskytované rómskej komunite sú inovatívne a zároveň už preukázané predchádzajúcimi aktivitami partnerov,  rozmanité a zamerané a zasahujúce rôzne cieľové skupiny Rómov. V rámci každej projektovej činnosti má každý účastník rovnakú príležitosť zapojiť sa do projektu. Rómski terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci – súčasní, aj noví budú zapojení do každodennej implementácie projektu.

 
Norway_grants_black

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov
Odbor grantov EHP a Nórska

Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská republika
eeagrants@mirri.gov.sk

+421 2 2092 8464

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:

  • 1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • 2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • 3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • 4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • 5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

  • riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
  • oblasť informatizácie spoločnosti,
  • oblasť investícií,
  • oblasť regionálneho rozvoja.

V oblasti informatizácie spoločnosti MIRRI zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

 
 

V oblasti investícií MIRRI zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR.
V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov MIRRI koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení operačných programov a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov.

V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.

MIRRI plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/

 
 

Partneri projektu

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.