Spájame sa pre viac príležitostí

Zdieľať tento článok

Projekt Mesta Lučenec a partnerov: Agentúra práce BBSK, n.o.,  Projekt DOM.ov n.o. a nórskeho partnera CBNRM Networking, v rámci projektu (LDI02014) „We connect for opportunities“ („Spájame sa pre viac príležitostí“) vo výzve Nórske granty 2014-2021 SR – LDI02 Zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít, bol zo strany Výberovej komisie pre program „Miestny rozvoj a inklúzia“ schválený, v celkovej výške 749 105,- EUR pre všetkých partnerov spolu.          

  Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a podpora príležitostí pre ich uplatnenie sa v spoločnosti, implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení integrujúcich štyri oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii.

   Vďaka partnerstvu zapojených subjektov  sa vytvoria siete a strategické partnerstvá v práci s cieľovými marginalizovanými rómskymi komunitami medzi žiadateľom – Mesto Lučenec, projektovými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi na viacstupňovej úrovni, spolu s vytvorením multilaterálneho partnerstva medzi verejným sektorom a neziskovým sektorom. Cieľom nie je ponúknutie hotových riešení týmto skupinám obyvateľstva, ale ponuka pomoci k svojpomoci, ktorá prinesie výsledky len na základe vlastnej aktivity marginalizovanej rómskej komunity.

Hlavné aktivity projektu sú:

  1. Podpora lepšieho prístupu detí a ich rodičov z marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu prostredníctvom informačných technológií, čo je nevyhnutné najmä v čase možného dištančného a prípadného online vzdelávania aj v budúcnosti.
  2. Rozšírenie Komunitného centra na Rapovskej križovatke – zvýšenie hygienických štandardov, či rozšírenie možností trávenia voľného času.
  3. Zvýšenie zamestnanosti a podpora integrovaných služieb prostredníctvom Agentúry práce BBSK v Lučenci.
  4. Zvyšovanie základných a pracovných zručností klientov a podpora zamestnávateľov k ich zamestnávaniu tiež vďaka spolupráci Agentúry práce BBSK, ako aj ďalších subjektov účastných v tejto problematike.
  5. Program svojpomocnej výstavby, pod záštitou Projektu DOM.ov pomôže aktívnym klientom k ich vlastnému bývaniu. Samozrejme ide o dlhodobý projekt, ktorého základnou podmienkou je schopnosť klientov odkladať si finančné prostriedky a splácať mikropôžičku, ako aj vlastnými silami podieľať sa na stavbe svojho budúceho bývania. To, že tento cieľ je možné dosiahnuť dokazuje viacero úspešných projektov napr. v obciach Rankovce, či Chanava.

   Práve spojením  oblastí – vzdelávania, zamestnávania a bývania, ktoré sú základom aj pre rozvoj tejto komunity smerom k zodpovednosti a činnosti pre dosiahnutie cieľov a aj vďaka skúsenostiam nórskeho partnera, ktorý bude akýmsi supervízorom projektu, budeme sledovať ich naplnenie, teda inklúziu, ktorá je základom nediskriminácie. Je to možnosť nového začiatku pre túto menšinu a tým aj jej spolužitia v spoločnosti a na druhej strane zmeny postoja a jej prijatia v nej.

 
 
Norway_grants_black

Viac na objavovanie