Školy v meste Lučenec dostali vďaka Nórskym grantom novú techniku

Zdieľať tento článok

V rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ vo výzve z Nórskych grantov sa mestu Lučenec spolu s ďalšími partnermi projektu podarilo získať významnú dotáciu . Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ získal grant z Nórska v sume 749 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 112 350 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít.

Práva vďaka spomínanému projektu sme mohli, okrem iného, v rámci aktivity 1 Prijímateľa (Mesto Lučenec): Podpora lepšieho prístupu detí a ich rodičov z marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu prostredníctvom informačných technológií, šiestim školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec zakúpiť výkonné počítačové zostavy, ktoré budú slúžiť najmä marginalizovaným rómskym komunitám, ako aj deťom a ich rodičom zo sociálne vylúčených komunít na to, aby mali prístup k technike, vďaka ktorej sa budú v budúcnosti kvalitnejšie vzdelávať.

„Naše mesto bolo úspešné v rámci žiadosti o dotáciu v projekte Spájame sa pre viac príležitostí, vďaka ktorej sme mohli každej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečiť nové počítačové zostavy. Jedná sa konkrétne o šesť základných škôl, pričom každá z týchto škôl od mesta dostala šesť počítačových zostáv. Vieme, že mnohé deti nemajú doma potrebnú výpočtovú techniku na vzdelávanie či vytváranie rôznych projektov. Aj vďaka tomuto projektu sa tak skvalitní ich vzdelávací proces a posilníme ich zručnosti s technikou. Počítače sú určené aj rodičom, ktorí sa vďaka nim majú možnosť dostať na stránky školy a odkontrolovať si tak vzdelávanie svojich detí a informovať sa o ich prípadných úspechoch či neúspechoch,“ povedala o projekte primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

 

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,

Nezaradené

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE „DOKÁŽEME TO!“

Mesto Lučenec a partneri projektu: Agentúra práce BBSK, Projekt DOM.ov a CBNRM  Networking v projekte LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ – „We connect for more