Realizujeme projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“

Zdieľať tento článok

Cieľom projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ je prostredníctvom partnerstva samosprávy a mimovládnych organizácií zlepšiť postavenie osôb z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a pomôcť im začleniť sa v spoločnosti. Ide o pomoc v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a predchádzania diskriminácii. 
Od začiatku implementácie projektu Agentúra práce BBSK aktívne navštevovala komunitné centrá a mimovládne organizácie s ponukou pomoci osobám z MRK. Nadviazali sme spoluprácu s 9 komunitnými centrami, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a MVO, ktorí odporúčajú služby Agentúry svojim klientom. V súčasnosti v rámci projektu aktívne pracujeme so 141 klientmi, ktorým poskytujeme individuálne ale aj skupinové poradenstvo. Pracovníci Agentúry pomáhajú klientom s vyhľadávaním pracovných ponúk, písaním životopisov, motivačných listov a žiadostí o prijatie do zamestnania, s nácvikom pracovných a digitálnych zručností. Komunikujú aktívne so zamestnávateľmi, sprevádzajú klientov na výberových konaniach a pohovoroch a poskytujú podporu aj po nástupe do práce pri riešení bežných problémov, ktoré na pracovisku vzniknú. Aktívne spolupracujeme s Mestom Lučenec, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci a organizáciou Projekt DOM.ov. Počas implementácie projektu sme nadviazali spoluprácu so 17 zamestnávateľmi v okrese Lučenec, u ktorých sa nám podarilo zamestnať 48 klientov.
V roku 2022 sme po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine pomáhali aj odídencom. Pomohli sme im nájsť ubytovanie, zabezpečovali potravinovú pomoc, dovoz liekov, vybavovanie úradných záležitostí a väčšine z nich sme pomohli nájsť zamestnanie.
V septembri 2022 sa Agentúra presťahovala do centra mesta – bližšie ku klientom. Súčasťou priestorov je školiaca miestnosť, kde pripravujeme klientov na podmienky pracovného trhu (digitálne zručnosti, pracovné zručnosti). Od decembra 2022 sú klientom k dispozícii šijacie stroje na výučbu základov šitia, ako konkrétna požiadavka zamestnávateľa na pracovnú pozíciu šička. Klientom zároveň pripravujeme bezplatné kurzy poskytované odbornými garantmi v oblasti záhradníctvo a údržba zelene a ponúkame zaškolenie pracovníkov aj samosprávam v regióne.
Aby sme poskytovali kvalitné poradenstvo, pracovníci Agentúry si neustále zvyšujú svoju odbornosť absolvovaním rôznych školení a kurzov.
Projekt je financovaný z rozpočtu Nórskeho kráľovstva a štátneho rozpočtu SR. Nórske granty LDI02014 Spájame sa pre viac príležitostí We connect for more opportunities.

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,