Projekt DOM.ov

Zdieľať tento článok

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla v roku 2016 za účelom pomáhať sociálne znevýhodneným komunitám, najmä rómskej komunite, získať prístup k primeranému, kvalitnému a legálnemu bývaniu. Činnosť neziskovej organizácie v úzkej spolupráci s mestom alebo obcou, zahŕňa terénnu sociálnu prácu s klientmi, ich vzdelávanie, poradenstvo, sprostredkovanie financovania výstavby, asistenciu pri príprave výstavby  a sprevádzanie klientov počas celého obdobia výstavby. Rodiny, ktoré vstúpia do projektu sú vzdelávané a pripravované na výstavbu  terénnymi sociálnymi pracovníkmi (zamestnanci mesta alebo obce) a lokálnym koordinátorom Projektu DOM.ov. Počas tejto fázy lokálny koordinátor a stavebný koordinátor Projektu DOM.ov v spolupráci s mestom alebo obcou pripravia pozemky na budúcu výstavbu a sprostredkujú všetku potrebnú dokumentáciu na výstavbu. Stavebný koordinátor dohliada na celý proces výstavby až do kolaudácie a zabezpečuje nákup stavebného materiálu. Na dennej báze so stavebníkmi pracuje stavebný učiteľ (zvyčajne človek z lokálnej komunity), ktorý ich vedie počas celej výstavby. Jeho úlohou je naučiť klientov stavebným zručnostiam a kontrola dodržiavania kvality stavebných prác a pracovných postupov.

Súčasťou programu je jedinečná mikropôžičková schéma, ktorá je prispôsobená pre klientov zo sociálne, alebo priestorovo vylúčených skupín obyvateľstva.  Získaniu mikropôžičky klientom Projektu DOM.ov predchádza jednoročná  fáza sporenia a finančného vzdelávania, ktorá ho pripraví na splácanie poskytnutej mikropôžičky.

Spoluprácou s nami  klienti okrem dôstojného bývania získajú sociálne, finančné a pracovné zručnosti, ktoré im v budúcnosti umožnia lepšie uplatnenie sa na pracovnom trhu a samotnú integráciu v rámci spoločnosti. Klientom pomáhame aj pri hľadaní práce, aby mohli svoje bývanie dlhodobo financovať.

Dôležitým aspektom projektu  je zapojenie samotných klientov do celého procesu obstarania si vlastného bývania za vlastné peniaze, čo sa následne odrazí aj na ich vzťahu k takto nadobudnutému legálnemu bývaniu. Podporujeme rodiny, ktoré chcú prevziať vlastnú zodpovednosť za riešenie svojej bytovej otázky.

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov realizuje svoje aktivity v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Organizácia už v štyroch lokalitách úspešne zrealizovala program svojpomocnej výstavby a v ďalších troch ju práve realizuje. V súčasnosti má organizácia Projekt DOM.mov niekoľko stoviek klientov a svoje aktivity rozšírila aj na oblasť Novohradu. V budúcom roku  pripravuje výstavbu v ôsmich až desiatich  nových lokalitách na východnom Slovensku a 4 nových lokalitách na Gemeri. Nezisková organizácia Projekt DOM.ov za svoje dlhoročné aktivity získala v roku 2020 prvé miesto v ocenení SozialMarie za najinovatívnejší prístup v sociálnej práci, a tiež aj ocenenie Roma Spirit za aktívnu prácu na zlepšení situácie Rómov v krajine.

 

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,