Predstavujeme nórkseho partnera

Zdieľať tento článok

Predstavujeme nórkseho partnera v projekte LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ – „We Connect for more Opportunities“
CBNRM Networking = Community-Based Natural Resource Management

Pôvodne išlo o projekt Svetovej banky na riadenie znalostí a vytváranie sietí s globálnym dosahom. Neskôr bola sieť zaregistrovaná v Nórsku ako mimovládna organizácia. Jej štatutárnym zástupcom je Lars Soeftestad, ktorý dosiahol medzinárodné vzdelanie v oblasti antropológie a sociológie a má dlhoročné skúsenosti s projektovým manažmentom a metodológiou výskumu a analýz, ktoré aplikoval vo viac ako 60 krajinách sveta, vrátane tých najchudobnejších oblastí v Afrike, či Indii. Vo všeobecnosti sa zameriava na aktivity komunitného rozvoja v kultúrnom a spoločenskom kontexte. Pracuje s ľuďmi a pre ľudí zapojených do komunitného rozvoja.
CBNRM Networking je globálna sieť, virtuálna komunita odborníkov a ľudí z praxe a nástroj na zdieľanie správy znalostí. Cieľom je budovanie kapacít v oblastiach zmeny klímy, kultúry, diskriminácie, vzdelávania, rovností, správy vecí verejných, ľudských práv, inklúzie, trvalo udržateľného rozvoja a transparentnosti.
CNBRM Networking poskytuje v projektových aktivitách:
– analýzu zainteresovaných strán
– poradenskú funkciu pri implementácii
– organizovanie podujatí na budovanie kapacít
– spoluzodpovednosť za prácu na monitorovaní a hodnotení (M&E)
– organizovanie aktivít v oblasti nadnárodnej spolupráce a zdieľania skúseností
– zdieľanie vedomostí medzi zainteresovanými stranami naprieč verejným sektorom a občianskou spoločnosťou na medzinárodnej, národnej, regionálnej a okresnej úrovni.

Lars Soeftestad z CBNRM Networking bol v rámci tohto projektu na návšteve Lučenca.

 V rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, vo výzve Nórske granty 2014-2021 SR – LDI02 Zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít – Mesto Lučenec, Agentúra práce BBSK a Projekt DOM.ov, na čele s primátorkou mesta, privítali tohto významného antropológa a odborníka dňa 21.02.2022 v Historickej Radnici. Jeho nezisková organizácia CBNRM Networking je v projekte zahraničným partnerom, ktorého úlohou je sprevádzať realizáciu projektu, analyzovať jednotlivé zainteresované strany, mapovať aktivity počas implementácie a sledovať napĺňanie cieľov projektu, aj vďaka bohatým skúsenostiam, ktoré nadobudol v rámci svojich aktivít na celom svete.
Stretnutie sa okrem odborných postrehov nieslo v priateľskej atmosfére a vďaka prehliadke Mestského múzea mal možnosť spoznať aj trochu z histórie mesta Lučenec. Ďalší program prebiehal v spolupráci s partnermi, s pracovníkmi Komunitných centier, Terénnej sociálnej práce, ako aj pri stretnutiach s klientmi týchto organizácií.

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,